PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Fundusz Alimentacyjny - składanie wniosków

Informujemy, że od 1 sierpnia 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11 w Jedlinie-Zdroju można składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015.

Wnioski złożone do 31 sierpnia są realizowane za miesiąc październik do dnia 31 października, a wnioski złożone w okresie od 1 września do 31 października są realizowane do dnia 30 listopada.

Druki wniosków są do pobrania w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej ( II piętro, pokój nr 5 w godz. od 7,30 do 15,30)

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 725 zł, a świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku ( rok 2013),
  • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów,
  • zaświadczenie z ZUS/KRUS o składkach odprowadzanych na Narodowy Fundusz Zdrowia( składki zdrowotne ) za rok 2013,
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz zaświadczenie za 2013 r. o wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego kwotach na poczet alimentów i przekazanych wierzycielce.
  • ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Komornika sadowego odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przez mediatora,
  • do wglądu dowód osobisty,
  • do wglądu oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia osoby uprawnionej,
  • o innych zaświadczeniach lub oświadczeniach oraz dowodach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń, poinformuje pracownik realizujący te świadczenia.

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój