PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - składanie wniosków

Informujemy, że od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. można składać wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016 (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2015 r.).

Ustalenie prawa do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolnego nastąpi po złożeniu wniosku przez: rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, wraz z zaświadczeniami o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2015 r.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł ( a od dnia 1 października 2015 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. kryterium dochodowe zostanie podwyższone do kwoty 514,00 zł).

 

Niezbędne informacje dotyczące ustalenia prawa do stypendiów szkolnych można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju przy ul. Piastowskiej 11, II piętro pok. Nr 5 w godz. od 7:30 do 15:30, tel. 74 845 52 70

 

O stypendium szkolne o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

  • uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  • słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów, warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, w której miesięczny dochód na osobę w rodzinie z miesiąca sierpnia 2015 r. nie może przekraczać kwoty 456,00 zł.
  • uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój