PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

NOWA EDYCJA - ASYSTENTA RODZINY

Wzorem lat ubiegłych, z uwagi na fakt potrzeby kontynuacji działań, w marcu 2015 roku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej złożył wniosek na dofinansowanie do zatrudnienia asystenta rodziny na terenie miasta Jedlina-Zdrój, który z powodzeniem już od 2012 roku realizowany jest przez Ośrodek.


W maju rozstrzygnięty został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkurs w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015".


Również i w tym roku Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, zakwalifikowany do Programu i wpisany na listę Gmin, której przyznana została dotacja na zatrudnienie Asystenta rodziny. 11 maja zostało podpisane przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Pana Leszka Orpla Oświadczenie o przyjęciu dotacji, zaś 20 sierpnia .podpisana została stosowna umowa z Wojewodą Dolnośląskim w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na kwotę 15 600 zł. Jest to działanie priorytetowe dla Gminy. Dzięki podjętym od 2012 roku działaniom asystenta, do domów rodzinnych powróciły wszystkie dzieci, które przebywały w Domach Dziecka na terenie Naszego Powiatu. W tym roku pracą asystenta rodziny objętych jest 8 rodzin.


Praca asystenta z rodziną rozpoczyna się zazwyczaj od opracowania planu pomocy i modyfikowaniu tego planu w trakcie pracy z osobą/ rodziną i z jej udziałem. Asystent rodziny wspiera rodzinę poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w szczególności w zakresie: nadzoru nad prawidłowym wychowaniem i opieką nad dziećmi, promowaniem zdrowego stylu życia, prawidłowego gospodarowania budżetem domowym, podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny, oraz motywowania do podjęcia działań mających na celu powrót na rynek pracy.


Zadaniem asystenta rodziny jest także wzbudzenie w członkach rodziny wiary w swoje siły oraz motywowanie do podejmowania działań do tej pory uznawanych za niemożliwe. W efekcie asystent pomaga rodzicom w wypełnianiu ich ról społecznych, dzięki czemu rodziny podejmują samodzielnie działania zmierzające do prawidłowego funkcjonowania.

 

Praca asystenta ma na celu usamodzielnienie rodzin i pozostawienie dzieci w domu rodzinnym, zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i warunkującym prawidłowy ich rozwój. Została pozytywnie przyjęta przez ogół społeczności naszego miasta, ale przede wszystkim przez rodziny objęte tą formą pomocy. Już od stycznia b.r w pięciu środowiskach - najbardziej potrzebujących wsparcia Asystenta, rozpoczęto rozmowy w terenie poruszając problemy najbardziej nurtujące rodziny, planując pomoc i modyfikując ją w zależności od potrzeb.


Jednak najpierw zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami socjalnymi, na którym podjęto wspólnie decyzje co do osób i rodzin które w pierwszej kolejności potrzebują pomocy.


Ta nowa forma pomocy cieszy się już uznaniem i zadowoleniem a przede wszystkim przynosi zamierzone efekty.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój