PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w ramach RPO WD 2014-2020

W dniu 30 listopada 2016r.  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Jedlina-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją "Merkury" zakłada zwiększenie aktywności życiowej ludzi starszych poprzez pomoc w  minimalizowaniu trudności wynikających z wieku oraz stwarzanie warunków uczestnictwa w życiu społecznym poprzez: stałe diagnozowanie potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz dążenie do zapewnienia opieki i pomocy  osobom niepełnosprawnym i starszym  w miejscu ich zamieszkania, w szczególności poprzez: zwiększenie oferty świadczonych usług opiekuńczych.

Projektem objęte zostaną osoby najbardziej oddalone od rynku pracy,  o niskich kwalifikacjach zawodowych, lub ich nie posiadający, niepotrafiący odnaleźć się na rynku pracy, niepotrafiący pokonywać życiowych trudności jak również osoby niesamodzielne, które z uwagi na wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia nie są stanie samodzielnie wykonywać podstawowych czynności. Projekt zakłada poprawę dostępu do  usług opiekuńczych  dla osób niesamodzielnych i starszych, zamieszkałych na terenie  gminy Jedlina Zdrój w okresie 24 m-cy poprzez: aktywizację zawodową 4 osób poprzez przygotowanie ich do pracy w zawodzie opiekuna osób niesamodzielnych, uruchomienie 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych (4 opiekunów) dla 14  nowych środowisk/osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, objęcie działaniami aktywizacji społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych - 20 osób  poprzez objęcie ich wsparciem psychologicznym i animacyjnym. Łącznie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 38 osób przy czym: 4osoby zostaną objęte aktywizacją zawodową- przez zatrudnienie-zgodnie z kryterium dostępu w okresie po zakończeniu projektu , 14 osób starszych objętych zostanie usługami opiekuńczymi i 20 aktywizacją społeczną – 32 K i 6 M.

Wsparcie osobom niesamodzielnym będzie udzielane zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności  i dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi”.

Regulamin rekrutacji/ uczestnictwa dostępny będzie od miesiąca styczeń 2017 w siedzibie OPS oraz Partnera (Fundacji Merkury). Pierwsze spotkanie informacyjo - rekrutacyjne przewidziane jest na dzień 25 styczeń (środa) o godz.9:00 w siedzibie ośrodka.

Uchwała dotycząca przyjęcia i realizacji projektu pn. Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w gminie Jedlinie-Zdrój (format PDF, rozmiar 250 KB)

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (format PDF, rozmiar 206 KB)

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój