PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

„Za życiem” - jednorazowa zapomoga

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu .

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 4 listopada 2016 r., o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz.U. z 2016 r, poz. 1860).

Rozporządzenie Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dn. 21 grudnia 2016 r, w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (DZ. U. z 2016 r, poz. 2234).


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.


Jednorazowe świadczenie wynosi 4000,00 zł.

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek w/w osób. Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi należy dołączyć:

  1. zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Druk dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju lub na stronie www.opsjedlina.pl
  2. Zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawienie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu .

Wzór tego zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod ta opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).
Zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.


Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli :

  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie całodobowe utrzymanie
  • na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).
  • jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

 

Wnioski składamy:

Wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi wraz z wymaganymi dokumentami można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 11, pok. nr 2 - od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 - 12:00 i od czwartku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:30.

Informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 11, pok. nr 2 - od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 - 12:00 i od czwartku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:30 oraz pod numerem telefonu 74 845 52 70.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój