PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Nabór na stanowisko: Pracownik socjalny


                                                                                                                             Jedlina-Zdrój, 16.08.2017 r.
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JEDLINIE-ZDRÓJ
ogłasza nabór na stanowisko pracy
PRACOWNIK SOCJALNY
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Piastowskiej 11
*niniejszy nabór nie dotyczy stanowiska urzędniczego i nie mają zastosowania przepisy dotyczące naboru, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( DZ.U z 2016 poz.902 ze zm.)

Wymiar i forma zatrudnienia:
1 etat, umowa o pracę


I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
a. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c. ukończenie do 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
d. spełnienie wymagań określonych w art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163.) –treść w załączniku
2. Obywatelstwo polskie.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera
7.Znajomość przepisów zakresu: pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ochrony danych osobowych.

Wymagania dodatkowe:
- komunikatywność
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- samodzielność,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa,
- pożądane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku pracy,
- mile widziane prawo jazdy kat. B.
II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.
2. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
3. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie pomocy społecznej.
4. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku.
5. Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego;
6. Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym.
7. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.
III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. List motywacyjny i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem z podaniem telefonu kontaktowego i adresu email.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie podpisane za zgodność z oryginałem przez kandydata.
3. Kserokopia dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do siedziby ośrodka (osobiście, kurierem itp.) tj. 58-330 Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 11 w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r. do godziny 10.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego". Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą o tym fakcie informowane.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
2. praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin na dobę,
3. praca wewnątrz pomieszczenia,
4. praca w terenie,
5. biuro położone na piętrze budynku nie wyposażonym w ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił więcej niż 6%.
Załącznik: treść art.156
Art. 156. 1. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu.
1a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
2. Osoby kierujące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi powinny ukończyć specjalizację nie później niż do końca 2005 r.; osobom tym zalicza się staż pracy w placówkach opiekuńczo--wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych.
3. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
3a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
4. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
5. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

-Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej-
-Joanna Fornalska -

 

 

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój