PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Dodatkowe informacje do programu DOBRY START

Dodatkowe dokumenty wymagane przy wniosku ,,Dobry Start"

Na podstawie §10 ust 4 pkt 6 oraz §11 Rozporządzenia RM z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry Start" (Dz.U z 01.06.2018 poz.1061) informujemy, iż poza wskazanymi we wniosku dokumentami i oświadczeniami wymagane będzie przedłożenie następujących dokumentów i oświadczeń, w niżej wskazanych przypadkach:


1. Zaświadczenie o udziale w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych *- dot. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności od 7 roku życia z zaleceniami takowych zajęć.
2. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, a w przypadku dziecka uczącego się w wieku20-24 lata – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (kopia).
3. Kopia orzeczenia sądowego o przysposobieniu dziecka w przypadku opiekuna faktycznego
4. Kopia orzeczenia sądowego o ustanowieniu opieki prawnej w przypadku opiekuna prawnego
5. Kopia orzeczenia potwierdzającego przyznanie/ustalenie miejsca pobytu i zamieszkania dziecka oraz w przypadku posiadania kopia orzeczenia sądu o zasądzonych alimentach w przypadku rodzica rozwiedzionego.
6. Rodzic samotny- kopia zupełnego aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec nie znany*,
-kopia aktu zgonu drugiego rodzica dziecka- w przypadku statusu wnioskodawcy- wdowa/wdowiec*
a)w przypadku rodziców będących w stanie wolnym kawaler/panna- gdy zasądzono obowiązek alimentacyjny lub gdy dobrowolnie określono ten obowiązek:
-kopia orzeczenia sądu, a  w przypadku braku orzeczenia sądu kopia oświadczenia złożonego przed notariuszem o dobrowolnych alimentach
b)oświadczenie wnioskodawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 209 Kodeksu Karnego w przypadku wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania rodziców stanu wolnego i braku formalnej alimentacji na dziecko, iż drugi z rodziców nie ubiega się o świadczenie Dobry Star.

Organ będzie wzywał do przedłożenia w/w dokumentów do wniosku imiennie w formie papierowej.
Mając na uwadze zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje realizujące Program Dobry Start a tym samym ograniczenie próby wyłudzeń informujemy, że po otrzymaniu przez wnioskodawcę drogą mailową informacji o przyznaniu świadczenia ośrodek nie wymaga odpowiedzi zwrotnej a tym bardziej zawierające jakiekolwiek dane. Każdy mail wymagający ewentualnego potwierdzenia lub zwrotnej odpowiedzi należy traktować jako hipotetyczną próbę wyłudzenia danych przez osoby trzecie.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój