PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Wszystko o dodatku osłonowym

 

Od 5 stycznia 2022 r. możliwe jest ubieganie się o dodatek osłonowy. Wnioski w gminie Jedlina-Zdrój obsługuje Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11 (I piętro pok.4) od poniedziałku do środy w godz. 7:30 -12:00 oraz w czwartki i piątki w godz.12:00 - 15:30.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami  przysługuje  gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Podstawę ustalenia dochodu stanowi dochód osiągnięty w roku bazowym 2020, natomiast w przypadku składania wniosku po lipcu 2022 – dochód z roku bazowego 2021.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania i posiadanego wpisu do CEEB tj:

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi w podwyższonej kwocie przysługuje wyłącznie wówczas gdy źródło ogrzewania lokalu zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Złożenie wniosku o wpis nie jest równoznaczne z wpisaniem do CEEB.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać:

- na piśmie,

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na skrzynkę: /OPS_JedlinaZdroj/SkrytkaESP (WAŻNE!! wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego). Wnioski do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Jeżeli złożysz wniosek do 31 stycznia otrzymasz wypłatę dodatku w dwóch równych ratach/transzach (I-a do 2 kwietnia i II-a do 2 grudnia). Natomiast każda osoba która złoży wniosek po 31 stycznia do 31 października zgodnie z ustawą otrzyma niezwłocznie po ustaleniu prawa, pełną wysokość dodatku w formie jednorazowej wypłaty.

Upraszamy w związku z chwilową awarią systemu weryfikacyjnego w ZUS w naszej jednostce , w szczególności rencistów i emerytów zarówno pobierających świadczenia z ZUS, KRUS, MSWiA oraz instytucji rent zagranicznych o dołączanie do wniosków następujących dokumentów co usprawni proces rozpatrzenia:

- decyzję z marca 2019

-decyzję z marca 2020

- decyzję o przyznaniu dodatkowego 13-go świadczenia rocznego w roku 2020.

Powyższe jest niezbędne do prawidłowego ustalenia dochodu, który jest warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do dodatku osłonowego. W przypadku tej grupy osób w rozliczeniu rocznym widniejącym w systemie podatkowym nie widnieje składka zdrowotna, która podlega odliczeniu od dochodu, co w wielu przypadkach może być decydujące o prawie do dodatku i działa na korzyść wnioskodawcy. Co prawda organ może samodzielnie pozyskać te dane jednak musi posiadać wiedzę która z wymienionych instytucji jest płatnikiem świadczeń, a na podstawie obecnej współpracy z organami rentowymi/emerytalnymi oczekujemy na wydanie stosownej informacji o wysokości składek zdrowotnych ponad 2 mce. Po usunieciu awarii niezwłocznie Państwa poinformujemy i dołączanie decyzji nie będzie wymagane.

Jednocześnie każda osoba pobierająca dochody niepodatkowe , np: alimenty na rzecz dzieci, kwoty diet, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego ( w tym dopłaty unijne), stypendia socjalne potocznie zwane szkolnymi ( pomoc materialna), świadczenia rodzicielskie, zasiłek macierzyński, fundusz alimentacyjny czy dochody uzyskiwane za granicą RP i inne wykazuje je w III części wniosku (dochody te szczegółowo określone na stronie 8 i 9 III części wniosku).

Osoby posiadające ziemię /gospodarstwo rolne wyrażone w hektarach przeliczeniowych dodatkowo wypełniają część IV wniosku.

Wszelkie oświadczenia jak i dane we wniosku składane są pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia. Tym samym organ prowadzący postępowanie na mocy art.2 ust.14 ustawy o dodatku osłonowym (Dz.U 2022poz.1) w związku z art. 411 ust. 10n ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269) oraz w związku z art.24 a ust.1 i 2 ustawy oraz 25 ust.3 o świadczeniach rodzinnych może żądać dodatkowych informacji, dokumentów i wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do dodatku osłonowego.

Ważne!!! Pobranie świadczeń w wyniku zatajenia dochodów i poświadczenia nieprawdy w oświadczeniu mogące mieć wpływ na brak uprawnień do dodatku podlegają postępowaniu o świadczenie nienależnie pobrane jak i postępowaniu karnemu prowadzone przez organy ścigania.

Dlatego upraszamy do szczegółowego zapoznania się z wyjaśnieniami zawartymi we wniosku, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień służą Państwu pracownicy naszej jednostki osobiście bądź pod nr telefonu: 74 8455 270.

Upraszamy Państwa o wskazywanie we wniosku rachunków bankowych na który należy przelać przyznane świadczenie, co bardzo ułatwi nam sprawne przekazywanie należnych dodatków. Jednocześnie informacje o przyznaniu dodatku przesyłane będą na wskazany we wniosku adres mailowy, w przypadku braku adresu mailowego, osoba zobowiązana jest zgłosić się po odbiór informacji/decyzji osobiście do siedziby ośrodka (art.42§2 kpa).

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój