PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Działania integracyjne w Jedlinie-Zdroju

plakat Działania integracyjne

Działania integracyjne w Gminie Jedlina-Zdrój
Od stycznia b.r realizujemy wspólnie z Fundacja "Merkury" projekt skierowany do mieszkańców Jedliny-Zdrój. W procesie rekrutacji wzięło udział 30 osób z czego 25 zakwalifikowało się do udziału.
Projekt pn. „Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój” o numerze RPDS.09.01.01-02-0177/20 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.
Celem projektu jest zwiększenie integracji społecznej 25 os.(18 K) i zawodowej 7 (4 K) – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym., mieszkających w Jedlinie Zdrój
i korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.
W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym poprzez:
• warsztaty kompetencji społecznych;
• poradnictwo specjalistyczne;
• organizowanie wolontariatu i prowadzenie klubu samopomocy;
• animacje lokalne;
oraz zawodowym:
• doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
• warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
• szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe;
• praktyki / staże.
Rodzaj i formy wsparcia zostaną indywidualnie dopasowane do uczestników/uczestniczek projektu na podstawie diagnoz - psychologicznej oraz doradcy zawodowego.

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój