PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Informacja w sprawie programu DOBRY START (300+)

szkoła

                                             Świadczenie DOBRY START (300+)
Z upoważnienia Burmistrza realizatorem świadczeń DOBRY START w gminie Jedlina-Zdrój jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 11.
Świadczenie dobry start przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł:
1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
2) osobom uczącym się – raz w roku.
2. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W stosunku do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej właściwym organem do udzielania świadczeń jest starosta powiatu (PCPR Wałbrzych).

Świadczenie nie przysługuje dzieciom realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw.,, zerówka").

Wnioski przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej za pomocą systemu teleinformatycznego od dnia 1 lipca 2018 r, natomiast od dnia 1 sierpnia 2018 w wersji papierowej. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada. Wnioski w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie ośrodka począwszy od dnia 16 lipca b.r.

Ustalenie prawa i wypłata do świadczeń następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją, przy czym wnioski złożone w miesiącach lipcu i sierpniu nie później jak do dnia 30 września.(§29 rozporządzenia Rady Ministrów z 2018 r poz.1061 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry Start").

Wnioski przyjmowane będą w Sekcji Pomocy Rodzinie (pok. nr 2) w godzinach:
od poniedziałku do środy w godzinach od 7,30 do 12,00
od czwartku do piątku w godzinach od 12,00 do 15,30.
Prosimy o przestrzeganie terminów i godzin pracy. Powyższe podyktowane jest koniecznością organizacji pracy działu, nie zakłócając toku prowadzonych postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w prowadzonych sprawach.
Ważne:
Przypominamy również o składaniu wniosków na świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny na rok 2018/2019 w terminach : za pomocą systemu teleinformatycznego od dnia 1 lipca 2018 r, natomiast od dnia 1 sierpnia 2018 w wersji papierowej.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój